دودی کردن شیشه اتومبیل در کرج

یکی از مزیت های شیشه فابریک دودی این است که هر چه نور بیشتر به شیشه بتابد، رنگ آن تیره تر می شود. و هر چه نور کمتری به شیشه بتابد رنگ شیشه روشن تر می شود.