هزینه تعویض شیشه ماشین

تعویض شیشه جلو و شیشه عقب ماشین، همچنین جنس شیشه جلو و عقب و شیشه ها کناری ماشین با هم تفاوت دارند. بنابراین هزینه تعویض شیشه ماشین نیز می تواند متفاوت باشد.