گرفتن معاینه فنی با شیشه دودی

در شرایط اعلام شده توسط پلیس آمده است که درصد رنگ شیشه دودی خودرو باید به اندازه ای باشد که از فاصله 3 متری داخل خودرو به راحتی قابل رویت باشد.
این درصد رنگ در برچسب شیشه دودی باید کمتر از 40 درصد باشد